Juridische splitsing

Juridische splitsing - G.F. Boulogne | Nextbestfoodprocessors.com

...unt als schuldeiser worden benadeeld door een juridische splitsing van uw debiteur ... U kunt zich als schuldeiser verzetten tegen een juridische ... ... . Om die reden kunt u in verzet komen tegen deze splitsing. Deze verzetdrempel is alleen erg hoog, zo heeft de Rechtbank Rotterdam onlangs wederom bevestigd. Twee vormen van juridische splitsing: zuivere splitsing en afsplitsing Een juridische splitsing is de tegenpool van de fusie en overname. Bij een juridische splitsing gaan verschillende onderdelen van een onderneming over naar een andere rechtspersoon. Het kan echter het geval zijn dat na de splitsing nog vorderingen op de ondernem ... Wat betekent juridische splitsing? | De Zaak ... . Het kan echter het geval zijn dat na de splitsing nog vorderingen op de onderneming rusten. Welke van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen moeten deze vorderingen voldoen? Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing. Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen. Zowel een juridische fusie als een juridische splitsing kennen wettelijk bepaalde (fatale) termijnen. Beide trajecten vangen aan met een voorstel tot fusie respectievelijk splitsing, ondertekend door alle bestuurders van de vennootschap (en indien aangesteld alle commissarissen). Bij een juridische splitsing van een vennootschap en/of een inbreng van een onderneming in een vennootschap gelden eveneens fatale termijnen. Bij vennootschappen, die een boekjaar hebben die gelijk is aan het kalenderjaar, is de fatale termijn voor de verplichting tot het al dan niet opstellen van tussentijdse cijfers eveneens 30 juni 2016. De bestuurder wijst erop dat juridisch splitsen ook bijdraagt aan hun wens om transparant te ondernemen. 'Het geeft helder inzicht in de investeringsstromen van beide takken, en bij een juridische splitsing komt maatschappelijk geld op geen enkele manier terecht bij de commerciële, niet-DAEB-activiteiten. Gebruik van fusie en splitsingen, civielrechtelijk. Een voorbeeld van een fraaie manier om te herstructureren is door middel van het gebruik maken van de juridische splitsing. Het Burgerlijk Wetboek biedt de mogelijkheid om B.V.'s onder algemene titel te splitsen in meerdere nieuwe B.V.'s. Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bij een splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan (juridische afsplitsing) In deze voorwaarden wordt verstaan onder: BW: Burgerlijk Wetboek. Wet Vpb: Splitsing is het tegenovergestelde van fusie. Splitsen van gebouwen. Een gebouw kan door de eigenaar worden gesplitst door het gebouw te verdelen in verscheidene appartementen. Deze appartementen kunnen afzonderlijk verkocht worden. Het voordeel van deze ... Artikel 2:334hh BW - Vereenvoudigde splitsing - Indien alle verkrijgende vennootschappen bij de splitsing worden opgericht en de splitsende rechtspersoon......

INFORMATIE

AUTEUR
G.F. Boulogne
DIMENSIE
11,26 MB
BESTANDSNAAM
Juridische splitsing.pdf

OMSCHRIJVING

Deze brochure verkent op systematische wijze de fiscale aspecten die aan de rechtsfiguur van de splitsing zijn verbonden. U maakt kennis met de relevante fiscale regelingen en belastingen, aangevuld met specifieke onderwerpen als de verliesverrekening en de samenloop van de fiscale eenheid. Juridische splitsing biedt u het meest complete en actuele overzicht van de fiscale aspecten die gepaard gaan met de rechtsfiguur van de splitsing. Ideaal voor zowel belastingadviseurs met MKB-klanten als voor adviseurs die grote multinationals bijstaan. De brochure opent met een korte schets van de fiscale regelingen en een beknopte civielrechtelijke inleiding. Vervolgens verschuift het perspectief naar het oogpunt van de splitsende en verkrijgende rechtspersonen alsmede van hun aandeelhouders: Box 1-ondernemers, aanmerkelijkbelanghouders, #gewone# particulieren en lichamen. Van hieruit worden diverse relevante belastingen beschouwd, waaronder de inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts- en dividendbelasting. Tot slot staat de uitgave stil bij specifieke onderwerpen die raken aan de rechtsfiguur van de splitsing. Zo passeren de verliesverrekening, de invordering, de samenloop met de fiscale eenheid en de formeelrechtelijke aspecten de revue. In deze editie zijn de wijzigingen in het Besluit Zuivere Splitsing en Besluit Juridische Afsplitsing verwerkt. Ook is rekening gehouden met de ingrijpende veranderingen in de vele aanpalende bepalingen in de Wet Vpb en hebben de nieuwe arresten en uitspraken die zijn gewezen door het HvJ EU, de Hoge Raad, lagere nationale rechters hun weg gevonden in deze brochure. Zo weet u zeker dat u weer helemaal bij bent met de actuele stand van zaken.

Wil je het boek lezen?Juridische splitsing in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur G.F. Boulogne. Lezen Juridische splitsing Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN