Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie- en schenkingsrecht

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie- en schenkingsrecht - H. Hoeve | Nextbestfoodprocessors.com

...het successie- of schenkingsrecht dat kon worden toegerekend aan 75% van de ... PDF Bedrijfsvermogen in De Successiewet ... . 5 Art. 35b, lid 1 en 2, letter a SW 1956 (oud). 6 Art. 35b, lid 1 en 2, letter b SW 1956 (oud). 7 Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. ... binnen de sfeer van het algemeen nut, is er geen belastbare schenking (artikel 33, eerste lid, onderdelen vier of tien, van de Successiewet). Een Met ingang van 1 januari 2002 is in de successiewet een nieuwe bedrijf ... Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie ... ... . Een Met ingang van 1 januari 2002 is in de successiewet een nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit opgenomen. De bepalingen over uitstel van betaling en kwijtschelding van verschuldigde rechten van successie en schenking zijn nog wel steeds te vinden in de invorderingswet 1990. Indien u ondernemingsvermogen of aanmerkelijk belangaandelen (in een vennootschap die een... De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet moeten voorkomen dat de heffing van successie- of schenkingsrecht het voortbestaan van de onder-neming in gevaar brengt. Het tweede lid van art. 35b Succ.w. geeft een opsomming van de vermo-gensbestanddelen die voor de faciliteiten in aan-merking komen. Voor de onderneming in de Als onderdeel van de doelstelling om alle nog bestaande drempelvrijstellingen in het successie- en schenkingsrecht om te zetten in voetvrijstellingen, wordt de huidige drempelvrijstelling voor kinderen van 23 jaar en ouder van € 10 323 omgezet in een voetvrijstelling van € 19 000. schenkingsrecht en dat een ruimere aftrek van schulden mogelijk wordt. Daarnaast bevat het voorstel de kern voor de nieuwe faciliteit voor bedrijf-sopvolging in de Successiewet 1956. De regeling in de sfeer van de bedrijfsopvolging komt in de plaats van de bestaande kwijtscheldings-faciliteit voor successie- en schenkingsrecht bij ... Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van 6,7 miljoen titels. In de artikelen 32 en 33 van de Successiewet 1956 zijn vrijstellingen opgenomen van het successie- en schenkingsrecht. Bij besluit van 30 mei 2008 (nr. CPP2008/1005M) heeft de Staatssecretaris van Financiën het beleid ten aanzien van deze vrijstellingen 5.1.2 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten • Vermindering van belasting ... Verschillen in latentieaftrek bij heffing van schenkingsrecht en successierecht (iv) Binnenlands ondernemingsvermogen: ... Recht van successie wordt geheven als de onderneming overgaat door vererving. de de. De natuurschoonwet 1928 (NSW) is in het leven geroepen voor het behoud en de instandhouding van landgoederen, en om de versnippering van het eigendom en de aantasting van het natuurschoon te voorkomen. Dit levert een aantal interessante fiscale voordelen op in de sfeer van successie- en schenkingsrechten en overdrachtsbelasting, te weten: ** Docente Successiewet en estate planning aan de Universiteit van Leiden en estate planner bij Mazars Paardekooper Hoffman N.Y. te Rotterdam. 1 D. Drake, Transitioning the Family Business, Washington Law Review, Vol. 83, 2008, p.123. 2 VNO NCW Position Paper, bedrijfsopvolgingsregeling successie- en schenkingsrecht, pag. 1. Via: voor de heffing van schenkingsrecht (en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet); voor de eventuele toepassing van erfrechtelijke inkortingsacties; voor de vormvereisten die gelden voor giften terzake des doods (artikel 7:177 jo artikel 7:186 BW). De fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft zich onlangs met deze uitspraak achter de Hoge Raad geschaard.BDO meldt over de uitspraak van het EHRM: 'Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in onze proefprocedure (en een… lingen in het successie- en schenkingsrecht om te zetten in voetvrij- stellingen, wordt de huidige drempelvrijstelling voor kinderen van 23 jaar en ouder van € 10 323 omgezet in een voetvrijstelling van € 19 000. 1. De Notarisklerk, februari 1997, nr. 1348: "Recht van schenking en overdrachtsbelasting, samenloop en de afloop daarvan" 2. De Notarisklerk, oktober 1998, nr. 1368: "Samenloop schenkingsrecht-overdrachtsbelasting; de regels zijn - weer - duidelijk" 3. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 24 april 1999, 6355: de onderneming van vennoot 1 en zet de ond...

INFORMATIE

AUTEUR
H. Hoeve
DIMENSIE
4,26 MB
BESTANDSNAAM
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie- en schenkingsrecht.pdf

OMSCHRIJVING

De doelstelling van dit boek is om zowel de theoretische kaders als de concrete, praktische gevolgen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet helder en diepgaand weer te geven. Deze bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn in veel gevallen van groot financieel belang voor ondernemers die in aanraking komen met Nederlandse heffing van successie- of schenkingsrecht, als die heffing op een of andere wijze verband houdt met een overgang van ondernemingsvermogen. Hoewel de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten al op 1 januari 1997 in werking zijn getreden, terwijl een groot aantal wijzigingen alweer sinds 1 januari 2002 van kracht is, is dit het eerste boek dat over dit onderwerp verschijnt.Drs. Henk Hoeve was na zijn studie fiscale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen een aantal jaren werkzaam als hoofdinspecteur-titulair van 's Rijks belastingen, waarbij hij in de periode 1984-1989 de functie van hoofd van de fiscale recherche in de provincies Drenthe, Overijssel en Flevoland vervulde. Hij was tot 2002 als partner verbonden aan KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs op de kantoren te Deventer en Enschede. Op dit moment is hij directeur van Het Vosmanshuys Estateplanning BV te Schalkhaar. Mr. Paul L.M. van Gorkom RA is, na enige jaren bij de Rijksaccountantsdient te hebben gewerkt, thans werkzaam als partner bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs te Enschede. Paul van Gorkom en Henk Hoeve zijn de auteurs van het programma 'TestamentAdvies' (een uitgave van de Academie Financiële Planning van Uitgeverij Kluwer), met welk programma gedetailleerde simulaties van de daadwerkelijke financiële consequenties van grote delen van de in dit boek behandelde materie kunnen worden uitgevoerd. Zij hebben uit dien hoofde in de praktijk dan ook met veel theoretische en praktische facetten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te maken. In de afgelopen jaren hebben zij over de in dit boek behandelde onderwerpen een groot aantal lezingen, seminars en masterclasses verzorgd.

Wil je het boek lezen?Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie- en schenkingsrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H. Hoeve. Lezen Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de sfeer van successie- en schenkingsrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN