Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd)

Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) - Jules Verne | Nextbestfoodprocessors.com

... verlaten mijn. Wie wil haar dood hebben? De vrouw lijdt aan geheugenverlies, en het enige aanknopingspunt is een medaillon met een foto van een baby ... Jules verne | Bestseller Boeken ... . Is dit haar kind? En zo ja, waar is het dan? In hun zoektocht naar antwoorden begeven ze zich ongewild in groot gevaar. Nergens zijn ze veilig: niet voor de daders, niet voor hun ... Free 2-day shipping. Buy De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) - eBook at Walmart.com Read "De reis om de wereld in tachtig dagen" by Jules Verne available from Rakuten Kobo. De reis om de wereld in tachtig dagen by Jules Verne. J ... bol.com | Reis om de wereld in tachtig dagen (ebook ... ... .com Read "De reis om de wereld in tachtig dagen" by Jules Verne available from Rakuten Kobo. De reis om de wereld in tachtig dagen by Jules Verne. Jules Verne is een geweldige auteur. Download en lees het boek Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) op onze website mmark.nl. Helemaal vrij. U vindt Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) in PDF, ePUB, MOBI. INFORMATIE BESTANDSGROOTTE 2,72 MB BESTANDSNAAM Zand en schuim.pdf PUBLICEER DATUM 1985-03-27 SCHRIJVER Kahlil Gibran ISBN 9789062717279 Amazon.in - Buy De Reis Om De Wereld in Tachtig Dagen book online at best prices in India on Amazon.in. Read De Reis Om De Wereld in Tachtig Dagen book reviews & author details and more at Amazon.in. Free delivery on qualified orders. Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) 100 namen van God. Held van beroep. Stenders Leesvermaak. Niet nog eens, Laura. SPEELS FIGUURZAGEN. De Wijde Hemel. KREATIEF BORDUREN OP PAPIER. Fabels van aesopus. In vertrouwen genomen. Ronald Reagan. Reformatische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het Nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden Reis om de wereld in tachtig dagen. €17.45 Paperback. Jules Verne; Reis naar het middelpunt van de aarde. €17.45 ... De reis om de wereld in tachtig dagen (Frans: Le tour du monde en quatre-vingt jours) is een avonturenroman van de Franse schrijver Jules Verne. Het boek werd voor het eerst gepubliceerd in 1873. De held van het verhaal is Phileas Fogg, die een weddenschap aangaat dat hij in tachtig dagen om de wereld kan reizen. Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) De prins; Onder moeders vleugels; 7 dieren van Gods schepping; Pincode / 4 VMBO basis / deel Leerwerkboek B; Projectmatig werken Books by Language Additional Collections. ... software All software latest This Just In Old School Emulation MS-DOS Games Historical Software Classic PC Games Software Library. Internet Arcade. Top ... Full text of "De reis om de wereld in tachtig dagen" See other formats ... De held van het verhaal is Phileas Fogg, die een weddenschap aangaat dat hij in tachtig dagen om de wereld kan reizen. Vergezeld van zijn knecht Passepartout gaat hij van start, maar al vanaf de allereerste dag wordt hij tegengewerkt door inspecteur Fix van Scotland Yard. Buy De reis om de wereld in tachtig dagen by Jules Verne, Gerard Keller from Amazon's Fiction Books Store. Everyday low prices on a huge range of new releases and classic fiction. De dansende grootmoeders PDF Download. 28 12 2016 2 2 De dansende grootmoeders PDF. Other Files Available to Download PDF Practical Manual 10...

INFORMATIE

AUTEUR
Jules Verne
DIMENSIE
9,58 MB
BESTANDSNAAM
Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd).pdf

OMSCHRIJVING

Waarin Phileas Fogg en Passepartout elkander wederkeerig aannemen, den een als meester, den ander als knecht. In het jaar 1872 werd het huis no. 7 in Saville Row, Burlington Gardens, waarin Sheridan in 1814 overleed, bewoond door Phileas Fogg esq., een der zonderlingste en meest bekende leden van de Reform-club te Londen, al deed hij ook al wat in zijn vermogen was om de aandacht niet op zich te vestigen. Een der welsprekendste redenaars, waarop Engeland zich verheffen mag, had dus tot opvolger Phileas Fogg, een raadselachtig persoon, van wien men niets wist, dan dat hij een hoogst wellevend man was en een der schoonste gentlemen uit de aanzienlijkste kringen. Men zeide dat hij op Byron geleek--wat zijn hoofd aangaat, want zijne voeten waren onberispelijk--maar een Byron met baard en knevel, een kalme Byron die duizend jaar had kunnen leven zonder oud te worden. Ofschoon zonder eenigen twijfel Engelschman van geboorte, was hij misschien geen Londener. Men had hem nooit aan de beurs of aan de bank gezien, noch in eenig kantoor der City. Noch de bassins, noch de dokken te Londen hadden ooit eenig schip bevat, dat Phileas Fogg tot reeder had. Hij was lid van geen enkele administratieve commissie. Zijn naam was nog nooit genoemd in een gezelschap van advocaten, noch in Temple-bar, noch in Lincolns-inn. Nooit had hij gepleit voor de Court of Chancery, of voor Queens-bench, of voor de Rekenkamer of voor het kerkelijk Hooggerechtshof. Hij was noch fabrikant, noch grossier, noch winkelier, noch landbouwer. Hij was geen lid van het Koninklijk Britsch Instituut, noch van het Londensch Instituut, noch van de Maatschappij van Werklieden, noch van het Russels Instituut, noch van het Westersch Genootschap van Letterkunde, noch van de Vereeniging voor Rechtsgeleerdheid, noch van het Vereenigd Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat onder rechtstreeksche bescherming staat der Koningin. Hij behoorde ook tot geen dier tallooze andere vereenigingen en genootschappen, waaraan Engelands hoofdstad zoo rijk is: van de maatschappij Armonica af tot het Entomologisch Genootschap, dat voornamelijk werd opgericht om schadelijke insecten uit te roeien. Phileas Fogg was lid van de Reform-club en van niets anders. Wie zich verwonderen mocht, dat zulk een geheimzinnig man onder de leden van dien aanzienlijken kring werd opgenomen, vindt daarvan de verklaring in de omstandigheid, dat hij was voorgesteld door de gebroeders Baring, bij wie hij een open crediet had. Altijd werden zijne wissels op zicht betaald en geboekt op zijn rekening-courant, waarop hij altijd als crediteur stond. Was deze Phileas Fogg rijk? Zonder eenigen twijfel. Maar hoe had hij fortuin gemaakt? Dat wisten zelfs de best ingelichten niet, en Fogg was wel de laatste, aan wien men het zou durven vragen. In elk geval, hij was in geen opzicht verkwistend, maar ook nooit gierig; overal waar de steun werd gevraagd voor eene goede, nuttige of loffelijke zaak, droeg hij in stilte en zelfs onbekend bij. Niemand was zoo weinig spraakzaam als deze gentleman. Hij sprak zoo min mogelijk en die stilzwijgendheid verhoogde nog het geheimzinnige, dat hem kenmerkte. Nochtans lag zijn leven voor ieder open, maar wat hij deed was zulk een mathematische herhaling van hetzelfde, dat de verbeelding, hiermede niet voldaan, er meer achter wilde zoeken. Had hij gereisd? Dit was waarschijnlijk, want niemand had beter de wereldkaart in zijn hoofd. Zulk een afgelegen plekje was er niet, of hij kende het in alle bijzonderheden. Nu en dan, maar altijd in weinige woorden, kort en duidelijk, nam hij de dwalingen weg, die voortsproten uit de praatjes omtrent verloren geraakte reizigers; hij gaf de meest waarschijnlijke verklaring van hun lot en zijne woorden schenen vaak geïnspireerd door een visioen, wanneer later bleek dat alles zich had toegedragen gelijk hij gezegd had. Hij moest overal geweest zijn--althans in zijn geest. Een ding intusschen was zeker: dat Phileas Fogg sedert vele jaren Londen niet had verlaten. Zij, die de eer hadden hem wat nader te kennen dan anderen, verklaarden dat, behalve op den weg, die den kortsten afstand vormde van zijn huis naar de club, niemand hem ooit elders gezien had. Hij bracht zijne dagen door met lezen en whisten. Bij dit spel, waarbij niet gesproken wordt en dat dus geheel overeenstemde met zijn karakter, won hij meest altijd, maar die winst stak hij niet op; hij bestemde ze voor liefdadige doeleinden. Bovendien gaf Fogg steeds doorslaande blijken dat hij speelde om het spel maar niet om de winst. Het spel was voor hem een strijd, een worsteling tegen moeielijkheden, maar eene worsteling zonder beweging, zonder zich te verplaatsen, zonder zich te vermoeien en dat kwam volkomen met zijn inborst overeen. Phileas Fogg had, zoover men wist, geen vrouw of kinderen--wat den besten kan gebeuren--en ook geen bloedverwanten of vrienden, wat zeker minder algemeen voorkomt. Hij leefde alleen in zijn huis in Saville Row, waar niemand ooit tot hem doordrong. Zijn huiselijk leven was dus volkomen onbekend. Aan een enkelen knecht had hij genoeg. Hij ontbeet en dineerde in zijn club op dezelfde, met chronometrische juistheid afgepaste uren, in dezelfde zaal, aan dezelfde tafel, nooit zijne collega's onthalende of vreemde gasten noodigende. Hij ging naar zijn huis alleen om te slapen, precies te middernacht, zonder ooit gebruik te maken van de goed ingerichte slaapvertrekken, die de club ter beschikking houdt van hare leden. Van de vier en twintig uren bracht hij er tien door in zijne woning met slapen of de zorg voor zijn toilet. Als hij wandelde, was het altijd met denzelfden tred in de voorzaal met ingelegden vloer of in de galerij om het huis, waarover een glazen dak zich uitstrekte, rustende op ionische kolommen van rood porfier. Als hij ontbeet of dineerde was het steeds uit de keuken, de spijskamer, den kelder, den vischvijver en het roomhuis der club, die het beste van hun voorraad voor zijne tafel opleverden; het waren de bedienden uit de club, deftig in het zwart gekleede personen met vilten zolen onder hunne schoenen, die de spijzen opbrachten in het eigen servies der club en op het eigen fijn damast tafellaken plaatsten; de kristallen glazen, eigen model van de club, bevattende zijn sherry, zijn portwijn en zijn bordeaux, vermengd met kaneel en aromatische kruiden; eindelijk was het ijs der club, met groote kosten uit de amerikaansche meren aangevoerd, dat zijne dranken bewaarde en frisch hield. Als op deze wijze te leven iets zonderlings heeft, die zonderlingheid heeft toch hare goede zijde. Het huis in Saville Row was niet buitengewoon prachtig, maar onderscheidde zich door bijzonder gemakkelijke inrichting. De nooit wisselende gewoonte van den heer des huizes maakten dat de dienst zeer gemakkelijk te verrichten was. Phileas Fogg eischte slechts van zijn eenigen bediende eene stiptheid en eene regelmatigheid zonder wederga. Den dag, waarop wij hem het eerst ontmoeten, den 2den October, had hij zijn knecht James Forster uit zijn dienst ontslagen, omdat deze zich aan het misdrijf had schuldig gemaakt, dat hij hem scheerwater had gebracht van 88 graden Fahrenheit in plaats van 86 graden, en hij wachtte diens opvolger tusschen elf uur en half twaalf. Phileas Fogg zat in zijn leunstoel, de beenen tegen elkander gesloten als een soldaat op een parade, de handen rustende op zijn knieën, het bovenlichaam recht op, het hoofd stijf en starend op de pendule, een zeer samengesteld uurwerk, dat uren, minuten, seconden, dag der week, datum en jaartal aanwees. Als het half twaalf sloeg, moest Fogg, krachtens zijne dagelijksche gewoonte, zijn huis verlaten en zich naar de Reform-club begeven. Op dit oogenblik werd aan de deur van zijn klein salon geklopt en James Forster, de ontslagen knecht, trad binnen. ''De nieuwe bediende,'' zeide hij. Een man van dertig jaar kwam binnen en groette. ''Gij zijt een Franschman en heet John?'' vroeg Phileas Fogg. ''Jean, met uw welnemen,'' antwoordde de binnenkomende, ''Jean Passepartout, een naam, dien ik behouden heb en dien ik verwierf door mijn talent, om mij in alle omstandigheden te schikken. Ik geloof dat ik een eerlijke jongen ben, mijnheer, maar ik moet oprecht zijn en u zeggen, dat ik van alles bij de hand heb gehad. Ik ben reizend zanger geweest, oppasser in een paardenspel, ik heb op het trapèze gewerkt als Léotard en koord gedanst als Blondin; toen ben ik onderwijzer in de gymnastiek geworden, ten einde meer partij van mijne talenten te trekken en eindelijk was ik sergeant bij de pompiers te Parijs. Ik heb onder mijne papieren hoogst belangrijke brand-rapporten. Maar sedert vijf jaren heb ik Frankrijk verlaten en daar ik het huiselijk leven genieten wilde, ben ik kamerdienaar in Engeland geworden. Thans ben ik zonder betrekking en daar ik vernomen heb, dat de heer Phileas Fogg de meest stipte en minst onbestendige man uit het vereenigd koninkrijk is, ben ik zoo vrij mij bij u aan te bieden, in de hoop hier rustig te leven en zelfs mijn naam van Passepartout te vergeten.'' ''Passepartout bevalt mij,'' antwoordde de gentleman. ''Men heeft u bij mi

Wil je het boek lezen?Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jules Verne. Lezen Classics in European Languages - De reis om de wereld in tachtig dagen (geïllustreerd) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN